FANDOM


This article, Yu Yu Hakusho power levels (Nubescout), is property of Nubescout.

Yu Yu Hakusho power levels

Spirit Detective Saga Yusuke-18 Yusuke (Spirit Gun)-23 Yusuke (Enraged)-20 Yusuke (2nd Spirit Gun)-25 Yusuke (2nd Enraged)-24 Yusuke (3rd Spirit Gun)-36 Kuwabara-14 Gouki-17 Demon Gouki-26 Hiei-22 Demon Hiei-33

Genkai's Tournament Yusuke-21 Yusuke (Enraged)-22 Yusuke (Spirit Gun)-27 Kuwabara-17 Kuwabara (Spirit Sword)-24 Baldock-16 Musashi-19 Chin Po-14 Kuroda-19 Kibano-23 Kazemaru-17 Kazemaru (Spirit energy)-24 Shorin-16 Rando-64

Saint Beasts Yusuke-66 Yusuke (Enraged)-69 Yusuke (Spirit Gun)-87 Yusuke (2nd enraged)-72 Yusuke (Life energy)-145 Kuwabara-43 Kuwabara (Spirit Sword)-64 Hiei-77 Kurama-76 Genbu-38 Byakko-57 Seiryu-63 Suzaku-100

Rescuing Yukina Yusuke-66 Yusuke (Spirit Gun)-83 Kuwabara-43 Kuwabara (Spirit Sword)-64 Kuwabara & Yusuke (Spirit Sword + Spirit Gun)-147 Myuki-38 Inmaki-39 Gokumonki-40 Toguro (20%)-120 Toguro (30%)-180 Toguro (35%)-210

The Golden Seal Yusuke-66 Yusuke (Spirit Gun)-83 Kuwabara-43 Kuwabara (Spirit Sword)-64 Hiei-77 Kurama-76 Yasha-78

Dark Tournament Saga Yusuke-99 Yusuke (powered up)-104 Yusuke (Spirit Gun)-130 Yusuke (Spirit Wave)-156 Yusuke (Spirit cuffs)-260 Yusuke (w/o Spirit cuffs)-390 Yusuke (Full power)-585 Yusuke (Super Spirit Gun)-878 Kuwabara-65 Kuwabara (Spirit Sword)-98 Kuwabara (Fighting for Yukina)-122 Kuwabara (Trial Sword)-228 Kurama-95 Yoko Kurama-190 Kurama (Some of Yoko's power)-143 Yoko Kurama (2nd transformation)-285 Hiei-96 Hiei (Dragon of the Darkness Flame)-192 Hiei (Fist of the mortal flame)-120 Hiei (Fists of the mortal flame)-144 Hiei (Dragon of the Darkness flame adsorbed)-288 Genkai-200 Genkai (Young)-240 Genkai (Power lost)-160 Rinku-61 Roto-36 Zeru-94 Chu-101 Yen-90 Ryo-93 Kai-91 Gama-56 Toya-94 Bakken-48 Jin-141 Risho-99 Makintaro-59 Kuro Momotaro-85 Ape Kuro-102 Phoenix Kuro-122 Wolf Kuro-147 Ura Urashima-52 Shishiwakamaru-151 Suzuki-152 Karasu-170 Bui-178 Bui (w/o armour)-214 Elder Toguro-219 Toguro (20%)-120 Toguro (80%)-480 Toguro (100%)-600 Toguro (120%)-720

Poltergeist Report Yusuke-585 Yusuke (Spirit Gun)-731 Yusuke (Power sphere attack)-2,340 Kuwabara-81 Kuwabara (Spirit Sword)-203 Kurama-179 Hiei-288 Jaganshi Hiei-432 Hiei (Dragon of the Darkness Flame)-864 Team Urameshi Attack-1,977 Genkai-160 Majari-73 Majari (Spirit Sword)-183 Imposter Kuronue-173 Reiko-305 Yakumo-1,900

Chapter Black Saga Yusuke-585 Yusuke (Revived)-8,875 Raizen Yusuke-23,400 Kuwabara-81 Kuwabara (Dimension Sword)-405 Kuwabara (Enraged)-405 Kuwabara (Dimension Sword)-2,025 Kurama-179 Kurama (Enraged)-895 Yoko Kurama-1,790 Hiei-288 Hiei (Enraged)-1,440 Hiei (Dragon of the Darkness flame)-2,880 Genkai-160 Spirit World Squad-6,500-6,750 Minoru Sensui-1,500 Kazuya Sensui-500 Shinobu Sensui-7,500 Shinobu Sensui (Sacred energy)-8,250 Shinobu Sensui (Offensive armour)-9,375

Three Kings Saga Yusuke-8,875 Yusuke (Trained)-10,000 Hokushin (D Class)-9.125 Hokushin (Full power)-9,125 Raizen-23,400 Raizen (Near death)-11,700- Kurama-3,800 Yoko Kurama-7,600 Hiei-7,725 Shigure-7,585 Mukuro-43,750 Yomi-62,500 Shachi-4,900 Toya-6,150 Chu-6,080 Jin-6,000 Suzuki-5,100 Rinku-5,050 Shishiwakamaru-5,075 Genkai-240

Makai Tournament Yusuke-10,000 Yusuke (Spirit + Demon energy)-50,000 Yusuke (Full power)-60,000 Hiei-7,725 Hiei (Dragon of the Darkness flame)-15,450 Kurama-3,800 Yoko Kurama-7,600 Hokushin-9,125 Chu-6,080 Jin-6,000 Toya-6,150 Suzuki-5,100 Rinku-5,050 Shishiwakamaru-5,075 Shigure-7,585 Natsume-7,505 Kujou-7,525 Souketsu-7,510 Mukuro-43,750 Mukuro (50%)-21,875 Yomi-62,500 Shura-31,250 Enki-44,000

2nd Makai Tournament Yusuke-20,000 Kuwabara-4,050 Kurama-7,600 Hiei-15,450

What If King Enma-9,150 Raizen (Full power)-175,500